Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

smerfetka
21:32
0582 992d
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viahatekids hatekids
smerfetka
21:05
1085 9209
Reposted frommrautyna mrautyna viasailormoon sailormoon
smerfetka
20:52
6023 554f
Reposted fromoopsiak oopsiak viasherlock sherlock
smerfetka
20:39
smerfetka
20:39

awwww-cute: These cats are using each other as pillows

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaLazhward Lazhward
smerfetka
20:38
0193 0124
Reposted fromcaraseen caraseen viaLazhward Lazhward
smerfetka
20:37
Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię, zupełnie bez wyraźnego powodu. Myśli mam tak dziwnie poplątane, wartościowanie tak stasowane, że już nie mogę tak dłużej żyć […] Mój światopogląd […] zaczyna walić się od podstaw. Właściwie jestem wcieleniem kompromisu, i to koniecznego, i niczym więcej.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, “Pożegnanie jesieni”

September 17 2016

smerfetka
22:02
9468 236f
"nienawiść bierze swoje źródło w zazdrości" - hrabi "terapia"
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaovenor ovenor
smerfetka
22:02
7382 30b7
Reposted frombudas budas viaovenor ovenor
smerfetka
21:59


fall animated gif
food animated gif
fall animated gif
fashion animated gif

cat animated gif

running animated gif
Reposted fromconchiglia conchiglia viaovenor ovenor
21:58
3540 0d1f 500
Reposted frommoreshadows moreshadows viaovenor ovenor
smerfetka
21:57
6653 8ca1 500
smerfetka
21:55
9929 b8b0
Reposted fromGIFer GIFer viaovenor ovenor
smerfetka
21:55
1734 5869
Reposted fromardoise ardoise viaovenor ovenor
smerfetka
21:54
4611 10a2
Reposted fromfor-witches for-witches

August 11 2016

smerfetka
21:08
8979 edbe 500
Reposted fromthalahassi thalahassi vianoisetales noisetales
smerfetka
21:07
4239 4a82
Reposted fromWecanbeheroes Wecanbeheroes vianoisetales noisetales
smerfetka
21:05
smerfetka
21:03
smerfetka
21:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl